Επαγωγική Φόρτιση Ηλεκτρικών Οχημάτων

Η επαγωγική φόρτιση επιτρέπει την ασύρματη μεταφορά ενέργειας μεταξύ ενός σταθμού φόρτισης και ενός ηλεκτρικού οχήματος. Η βασική αρχή λειτουργίας ενός συστήματος επαγωγικής φόρτισης είναι παρόμοια με αυτή ενός μετασχηματιστή: ενέργεια μεταφέρεται μεταξύ ενός πρωτεύοντος και ενός δευτερεύοντος πηνίου. Ωστόσο, στην περίπτωση της επαγωγικής φόρτισης, τα πηνία μετάδοσης και λήψης λειτουργούν σαν ένας ασθενώς συζευγμένος μετασχηματιστής που επιτρέπει τη μετάδοση ισχύος μέσω ενός σχετικά μεγάλου διακένου αέρα. Στη διάταξη που αναπτύχθηκε ο μαγνητικός συζεύκτης περιλαμβάνει το πηνίο πρωτεύοντος και δευτερεύοντος, ενώ ράβδοι φερρίτη χρησιμοποιούνται, επίσης, για την ενίσχυση και την καλύτερη καθοδήγηση της μαγνητικής ροής μεταξύ των δύο πηνίων. Επιπλέον, ένας αντιστροφέας DC/AC αναπτύχθηκε ώστε να παρέχεται στο πρωτεύον τύλιγμα ένα ρεύμα υψηλής συχνότητας, το οποίο είναι απαραίτητο σε εφαρμογές επαγωγικής φόρτισης για τη μεταφορά υψηλών ποσών ενέργειας. Πυκνωτές αντιστάθμισης χρησιμοποιούνται επίσης στην πλευρά του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος, ώστε να αυξήσουν την ικανότητα μεταφοράς ισχύος και την απόδοση του συστήματος.

Επιπλέον, η διάταξη υλοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψιν τη δυναμική επαγωγική φόρτιση, η οποία επιτρέπει την ασύρματη μεταφορά ενέργειας καθώς το όχημα κινείται στο δρόμο. Στο πλαίσιο αυτό, το σχεδιαζόμενο σύστημα επιτρέπει την κίνηση του δευτερεύοντος πηνίου πάνω από το πρωτεύον, ενώ ένα σύστημα ελέγχου έχει σχεδιασθεί λαμβάνοντας υπόψιν τη κίνηση του οχήματος πάνω από το φορτιστή. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα δύναται να ανιχνεύσει πότε το όχημα εισέρχεται σε περιοχές της κίνησης που χαρακτηρίζονται από χαμηλή η υψηλή απόδοση προσαρμόζοντας κατάλληλα την ισχύ εισόδου του συστήματος, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των απωλειών ισχύος καθ’ όλη τη διάρκεια τη κίνησης.