Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων

  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014

Στο τέλος του 2022, η ομάδα SmartRue αποτελείται από 1 κύριο ερευνητή, 9 διδάκτορες ερευνητές, 14 υποψήφιους διδάκτορες ερευνητές, 9 μη διδακτορικούς ερευνητές, 7 επιστημονικούς συνεργάτες/ΤΠΕ και 4 διοικητικούς/τεχνικούς.

Κατά τη διάρκεια του έτους δαπανήσε 1.883.000 € κυρίως για προσωπικό, ενώ τα έσοδα της ήταν 2.495.000 €. Τα ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε ήταν η κυριότερη πηγή χρηματοδότησης καθώς συνεισέφεραν στο 68% του προυπολογισμού.

Το εργαστήριο ενισχύθηκε σημαντικά με νέο υλικό και λογισμικό.

Η ομάδα συμμετείχε σε 4 προπτυχιακά μαθήματα, 4 (2 νέα) μεταπτυχιακά, παρέχοντας διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις και διάφορες άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων σεμιναρίων σε άλλα πανεπιστήμια, θερινών σχολείων και προπανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

1 Διδακτορική διατριβή ολοκληρώθηκε, ενώ 15 βρίσκονται σε εξέλιξη.

6 διπλωματικές εργασίες ολοκληρώθηκαν υπό εποπτεία των ερευνητών της SmartRue, ενώ άλλες 2 βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει 3 ολοκληρωμένα (CROSSBOW, Compile, Coordinet), 13 έργα της ΕΕ σε εξέλιξη ή έναρξη (X-FLEX, PlatOne, Synergy, Smart4RES, TRINITY, ERIGRID2, EDDIE, RE-EMPOWERED, CC-RSG, DRES2MARKET, R2D2, SYNERGIES , Every1). Σημαντική δραστηριότητα σε έργα που δεν χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και σε Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών (ΚΥΘΝΟΣ, ΑΝΟΙΞΗ) και σε Εθνικά έργα, συμπεριλαμβανομένου ενός Ελληνικού Εκπαιδευτικού έργου.

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει 33 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 13 δημοσιεύσεις σε συνέδρια. Η ομάδα συμμετείχε σε πολλά σεμινάρια, συναντήσεις ερευνητικών προγραμμάτων κ.λπ.

Τα μέλη της ομάδας ηγούνται ή συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες των IEEE, CIGRE, Παγκόσμιας Τράπεζας και EC (BRIDGE, SPRING, 2ZERO).

Στο τέλος του 2021 η ερευνητική ομάδα SmartRue αποτελείται από 11 διδάκτορες ερευνητές, 16 υποψήφιους διδάκτορες ερευνητές, 8 μη διδακτορικούς ερευνητές, 8 επιστημονικούς συνεργάτες/ΤΠΕ και 4 διοικητικούς/τεχνικούς.

Κατά τη διάρκεια του έτους δαπάνησε 1.679.000 € κυρίως για προσωπικό, ενώ τα έσοδά του ήταν 1.752.000 €. Τα ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε ήταν η κυριότερη πηγή χρηματοδότησης καθώς συνεισέφεραν στο 65% του προυπολογισμού.

Η ομάδα συμμετείχε σε 4 προπτυχιακά μαθήματα, 4 μεταπτυχιακά, παρέχοντας διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις και διάφορες άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

16 διπλωματικές εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2021, υπό την εποπτεία των ερευνητών της SmartRue, ενώ άλλες 16 βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει 13 έργα της ΕΕ σε εξέλιξη (CROSSBOW, Compile, Coordinet, X-FLEX, PlatOne, Synergy, Smart4RES, TRINITY, ERIGRID2, EDDIE, RE EMPOWERED, CC-RSG, DRES2MARKET). Σημαντική δραστηριότητα σε έργα εκτός ΕΕ και σε Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών (ΚΥΘΝΟΣ, ΑΝΟΙΞΗ) και σε Εθνικά έργα.

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει 35 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 11 δημοσιεύσεις σε συνέδρια, καθώς και 2 κεφάλαια βιβλίων.

Η ομάδα έχει συμμετάσχει σε πολλά σεμινάρια, συναντήσεις ερευνητικών προγραμμάτων κ.λπ.

Τα μέλη της ομάδας ηγούνται ή συμμετέχουν ενεργά σε δραστηριότητες των IEEE, CIGRE και EC (BRIDGE, SPRING).

Στο τέλος του 2020 η ομάδα του SmartRue αποτελείται από 11 διδάκτορες ερευνητές, 14 υποψήφιους διδάκτορες ερευνητές, 8 μη διδακτορικούς ερευνητές, 4 ερευνητικούς συνεργάτες/ΤΠΕ και 5 διοικητικούς/τεχνικούς.

Κατά τη διάρκεια του έτους δαπανήθηκαν 1.768.000 € κυρίως για προσωπικό, αλλά και για ταξίδια, αναλώσιμα, εξοπλισμό, συνδρομές σε περιοδικά, βιβλία κ.λπ., ενώ τα έσοδά της ομάδας ήταν 1.842.000 €. Η κυριότερη πηγή χρηματοδότησης ήταν τα ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε.

Το εργαστήριο βελτιώθηκε σημαντικά με μια κάρτα GTNT για την αναβάθμιση του RTDS και ενόε MGCC για τον έλεγχο μικροδικτύων.

Η ομάδα συμμετείχε σε 3 προπτυχιακά μαθήματα, 4 μεταπτυχιακά, παρέχοντας διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις και διάφορες άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

1 Διδακτορική διατριβή ολοκληρώθηκε.

11 διπλωματικές εργασίες ολοκληρώθηκαν το υπό την εποπτεία των ερευνητών της SmartRue.

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει 2 έργα της ΕΕ που έχουν ολοκληρωθεί (WiseGrid, EriGrid), 10 έργα της ΕΕ σε εξέλιξη (CROSSBOW, Compile, Coordinet, X-FLEX, PlatOne, Synergy, Smart4RES, TRINITY, ERIGRID2, EDDIE). Σημαντική δραστηριότητα σε έργα που δεν χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και σε Συμβάσεις Παροχής Υπηρεσιών.

Η εκδοτική δραστηριότητα περιλαμβάνει 33 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 10 δημοσιεύσεις σε συνέδρια. Η ομάδα συμμετείχε σε πολλά συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις έργων κ.λπ.

Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας IEEE, EC.

Βραβείο 2020 Global Energy Prize Laureate.

Στα τέλη του 2019 η ομάδα του SmartRue αποτελείται από 11 διδάκτορες ερευνητές, 12 υποψήφιους διδάκτορες ερευνητές, 10 μη διδακτορικούς ερευνητές, 5 ερευνητικούς συνεργάτες/ΤΠΕ και 5 διοικητικούς/τεχνικούς.

Κατά τη διάρκεια του έτους δαπάνησε 1.618.000€ κυρίως για προσωπικό, αλλά και για ταξίδια, αναλώσιμα, εξοπλισμό, συνδρομές σε περιοδικά, βιβλία κ.λπ., ενώ τα έσοδά της ήταν 1.658.000 €. Η κυριότερη πηγή χρηματοδότησης ήταν τα ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε.

Το εργαστήριο βελτιώθηκε σημαντικά με την αναβάθμιση του RTDS συστήματος, την προσθήκη μπαταριών  και την αναβάθμιση του συστήματος SCADA.

Η ομάδα συμμετείχε σε 3 προπτυχιακά μαθήματα, παρέχοντας διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις και διάφορες άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένου ενός Θερινού Σχολείου.

3 Διδακτορικές διατριβές ολοκληρώθηκαν.

7 διπλωματικές εργασίες ολοκληρώθηκαν  υπό εποπτεία των ερευνητών της SmartRue.

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει 2 έργα της ΕΕ που έχουν ολοκληρωθεί (Shar-q, GRIDSOL), 7 έργα της ΕΕ σε εξέλιξη (ERIGRID, WISEGRID, i-distributed PV, CROSSBOW, Compile, Coordinet, X-FLEX), ενώ άλλα 6 μόλις ξεκίνησαν (PlatOne, Synergy, Smart4RES, TRINITY, ERIGRID2, EDDIE). Σημαντική δραστηριότητα σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο.

Καλή δραστηριότητα στις Ενεργειακές Κοινότητες και καλές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η εκδοτική δραστηριότητα περιλαμβάνει 22 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 24 δημοσιεύσεις σε συνέδρια. Η ομάδα έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις έργων κ.αα

Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας IEEE, EC..

Συμμετοχή του κ. Νίκου Χατζηαργυρίου στη λίστα «Highly Cited Researchers» του ομίλου Thomson Reuters για το 1% των κορυφαίων ερευνητών.

Στα τέλη του 2018 η ερευνητική ομάδα SmartRue αποτελείται από 12 διδάκτορες ερευνητές, 12 υποψήφιους διδάκτορες ερευνητές, 7 μη διδακτορικούς ερευνητές και 6 ερευνητικούς συνεργάτες.

Κατά τη διάρκεια του έτους δαπάνησε 1158500 € κυρίως για προσωπικό, αλλά και για ταξίδια, αναλώσιμα, εξοπλισμό, συνδρομές σε περιοδικά, βιβλία κλπ., ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 1204000 €. Η κυριότερη πηγή χρηματοδότησης ήταν τα ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε.

Το Εργαστήριο ενισχύθηκε με την αναβάθμιση των μπαταριών του μικροδικτύου και του εργαστηριακού SCADA. Σημαντική αναβάθμιση του RTDS συστήματος είναι σε εξέλιξη.

Η ομάδα συμμετείχε σε 3 προπτυχιακά μαθήματα παρέχοντας διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 1 Διδακτορική διατριβή ολοκληρώθηκε και 2 ολοκλήρωσαν με επιτυχία την ενδιάμεση εξέταση.

11 διπλωματικές εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2018, υπό την εποπτεία των ερευνητών της ομάδας SmartRue.

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει 1 έργο της Ε.Ε. που ολοκληρώθηκε (NOBELGRID), 8 έργα της Ε.Ε. που βρίσκονται σε εξέλιξη (ERIGRID, Shar-q, WISEGRID, GRIDSOL, TESTBED, idistributedPV, CROSSBOW, Compile). Σημαντική προσπάθεια συμμετοχής στα ερευνητικά προγράμματα Horizon. Σημαντική δραστηριότητα σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο. Το επίπεδο συνεργασίας με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) αυξάνεται συμπεριλαμβανομένων μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρόσθετων έργων.

Σημειώνεται αξιοσημείωτη δραστηριότητα σε έργα αγροτικής ηλεκτροδότησης. Επίσης οργανώθηκαν διαλέξεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει 14 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 27 δημοσιεύσεις σε συνέδρια. Η ομάδα έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις ερευνητικών προγραμμάτων κ.α.

Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας IEEE, EC.

Η επιστημανική κοινότητα της IEEE PES απένειμε το βραβείο:  “2018 IEEE PES Working Group Recognition Award” στον Νίκολαο Χατζηαργυρίου.

Στα τέλη του 2017 η ερευνητική ομάδα SmartRue αποτελείται από 10 διδάκτορες ερευνητές, 11 υποψήφιους διδάκτορες ερευνητές, 6 μη διδακτορικούς ερευνητές και 5 ερευνητικούς συνεργάτες.

Κατά τη διάρκεια του έτους δαπάνησε 953500 € κυρίως για προσωπικό, αλλά και για ταξίδια, αναλώσιμα, εξοπλισμό, συνδρομές σε περιοδικά, βιβλία κλπ., ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 960700 €. Η κυριότερη πηγή χρηματοδότησης ήταν τα ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε.

Το Εργαστήριο ενισχύθηκε περαιτέρω με νέο εξοπλισμό και λογισμικό. Η ομάδα συμμετείχε σε 3 προπτυχιακά μαθήματα παρέχοντας διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 4 Διδακτορικές διατριβές ολοκληρώθηκαν και 1 ολοκλήρωσε με επιτυχία την ενδιάμεση εξέταση.

22 διπλωματικές εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2017, υπό την εποπτεία των ερευνητών της ομάδας SmartRue.

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει 2 έργα της Ε.Ε. που ολοκληρώθηκαν (DREAM, SMARTER EMC2), 7 έργα της Ε.Ε. που βρίσκονται σε εξέλιξη (NOBELGRID, ERIGRID, Shar-q, WISEGRID, GRIDSOL, TESTBED, idistributedPV). Σημαντική προσπάθεια συμμετοχής στα ερευνητικά προγράμματα Horizon. Σημαντική δραστηριότητα σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται σε εθνικό επίπεδο. Το επίπεδο συνεργασίας με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) αυξάνεται συμπεριλαμβανομένων μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρόσθετων έργων.

Σημειώνεται αξιοσημείωτη δραστηριότητα σε έργα αγροτικής ηλεκτροδότησης. Επίσης οργανώθηκαν διαλέξεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει 22 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 24 δημοσιεύσεις σε συνέδρια. Η ομάδα έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις ερευνητικών προγραμμάτων κ.α.

Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας CIGRE, IEEE, EC.

Ο Νίκολαος Χατζηαργυρίου συμπεριλαμβάνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στον κατάλογο Thomson Reuters για το έτος 2017 με τους κορυφαίους (1%) ερευνητές με τις περισσότερες αναφορές στο έργο τους σε οποιοδήποτε τομέα, ως αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας της ομάδας SmartRue.

Στα τέλη του 2016 η ερευνητική ομάδα SmartRue αποτελείται από 12 διδάκτορες ερευνητές, 17 υποψήφιους διδάκτορες ερευνητές, 5 μη διδακτορικούς ερευνητές και 5 ερευνητικούς συνεργάτες.

Κατά τη διάρκεια του έτους δαπάνησε 747000 € κυρίως για προσωπικό, αλλά και για ταξίδια, αναλώσιμα, εξοπλισμό, συνδρομές σε περιοδικά, βιβλία κλπ., ενώ τα έσοδα ανήλθαν στα 875000 €. Η κυριότερη πηγή χρηματοδότησης ήταν τα ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε.

Η ομάδα συμμετείχε σε 3 προπτυχιακά μαθήματα παρέχοντας διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 4 Διδακτορικές διατριβές ολοκλήρωσαν με επιτυχία την ενδιάμεση εξέταση. 39 διπλωματικές εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2016, υπό την εποπτεία των ερευνητών της ομάδας SmartRue.

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει 3 έργα της Ε.Ε. που ολοκληρώθηκαν (IGREENGrid, SuSTAINABLE, COTEVOS), 8 έργα της Ε.Ε. που βρίσκονται σε εξέλιξη (DREAM, NOBELGRID, SMARTER EMC2, ERIGRID, Shar-q, WISEGRID, GRIDSOL, TESTBED). Το επίπεδο συνεργασίας με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) αυξάνεται συμπεριλαμβανομένων μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρόσθετων έργων. Σημαντική προσπάθεια συμμετοχής στα ερευνητικά προγράμματα Horizon.

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει 20 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 24 δημοσιεύσεις σε συνέδρια. Η ομάδα έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις ερευνητικών προγραμμάτων κ.α.

Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας CIGRE, IEEE.

Ο Νίκολαος Χατζηαργυρίου συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο Thomson Reuters για το έτος 2016 με τους κορυφαίους (1%) ερευνητές με τις περισσότερες αναφορές στο έργο τους σε οποιοδήποτε τομέα, ως αποτέλεσμα της ερευνητικής εργασίας της ομάδας SmartRue.

Στα τέλη του 2015 η ερευνητική ομάδα SmartRue αποτελείται από 11 διδάκτορες ερευνητές, 17 υποψήφιους διδάκτορες ερευνητές, 5 μη διδακτορικούς ερευνητές και 3 ερευνητικούς συνεργάτες.

Ο εργαστηριακός εξοπλισμός ενισχύθηκε περαιτέρω με την αναβάθμιση του RTDS, αγορά ενός μετατροπέα TRIPHASE, προσομοιωτή φωτοβολταικής παραγωγής και προσομοιωτή σταθμού φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ενώ παράλληλα υπήρξε ενίσχυση των υποδομών για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών.

Η ομάδα συμμετείχε σε 3 προπτυχιακά μαθήματα παρέχοντας διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 1 Διδακτορική διατριβή ολοκληρώθηκε. 37 διπλωματικές εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2015, υπό την εποπτεία των ερευνητών της ομάδας SmartRue.

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει 2 έργα της Ε.Ε. που ολοκληρώθηκαν (Smartkye, FASTINCHARGE), 3 έργα της Ε.Ε. που βρίσκονται στο τελικό στάδιο (IGREENGrid, SuSTAINABLE, COTEVOS) 4 έργα της Ε.Ε. βρίσκονται σε εξέλιξη  (DREAM, NOBELGRID, SMARTER EMC2, ERIGRID). Το επίπεδο συνεργασίας με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) αυξάνεται συμπεριλαμβανομένων μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρόσθετων έργων. Σημαντική προσπάθεια συμμετοχής στα ερευνητικά προγράμματα Horizon.

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει 5 κεφάλαια βιβλίων,  26 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 24 δημοσιεύσεις σε συνέδρια. Η ομάδα οργάνωσε το 11 Microgrids Symposium στο Άαλμποργκ και 2 workshops για τον Διαχειρηστή του δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ). Η ομάδα έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις ερευνητικών προγραμμάτων κ.α.

Η ομάδα έχει οργανώσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχολεία σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων εργαστηρίων. Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας CIGRE και IEEE.

Το Smart Rue έλαβε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του 1ου Βραβείου στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό SmartGrids Solutions με το Πρόγραμμα “Meltemi Community Pilot Site”, το βραβείο Energy Globe Award Greece “Μικροδίκτυα με Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”, την Αυστριακή Πρεσβεία κλπ.

Στα τέλη του 2014 η ερευνητική ομάδα SmartRue αποτελείται από 10 διδάκτορες ερευνητές, 15 υποψήφιους διδάκτορες ερευνητές, 3 μη διδακτορικούς ερευνητές και 4 ερευνητικούς συνεργάτες. Το εργαστήριο ενισχύθηκε με νέο εξοπλισμό.

Η ομάδα συμμετείχε σε 3 προπτυχιακά μαθήματα παρέχοντας διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις. 1 Διδακτορική διατριβή ολοκληρώθηκε. 27 διπλωματικές εργασίες ολοκληρώθηκαν το 2014, υπό την εποπτεία των ερευνητών της ομάδας SmartRue.

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει 2 έργα της Ε.Ε. που ολοκληρώθηκαν (BEAMS, DERLAB), 5 έργα της Ε.Ε. βρίσκονται σε εξέλιξη (Smartkye, DREAM, IGREENGrid, SuSTAINABLE, FASTINCHARGE, COTEVOS) ενώ 2 ακόμα ξεκινούν (NOBELGRID, SMARTER EMC2). Το επίπεδο συνεργασίας με τον διαχειριστή του δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) αυξάνεται συμπεριλαμβανομένων μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και πρόσθετων έργων. Το σημαντικότερο έργο αφορά τον «Σχεδιασμό Παραγωγής για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά». Περαιτέρω έργα περιλαμβάνουν μελέτη για τη CERA, Cyprus σχετικά με τον «Σχεδιασμό ΑΠΕ» αλλά και μικρότερα έργα, όπως το σχεδιασμό και εγκατάσταση ενός συστήματος φόρτισης ηλεκτρονικών ποδηλάτων στο Meltemi.

Η ερευνητική δραστηριότητα περιλαμβάνει 1 βιβλίο,  14 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και 36 δημοσιεύσεις σε συνέδρια. Η ομάδα οργάνωσε το διεθνές συνέδριο MedPower 2014 καθώς και το Wind Empowerment που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα. Επίσης 2 workshops για τον Διαχειρηστή του δικτύου διανομής (ΔΕΔΔΗΕ) πραγματοποιήθηκαν. Η ομάδα έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια, σεμινάρια, συναντήσεις ερευνητικών προγραμμάτων κ.α.

Η ομάδα έχει οργανώσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχολεία σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις ανανεώσιμες πηγές, συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων εργαστηρίων. Τα μέλη της ομάδας συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας CIGRE και IEEE.