Υπηρεσίες

Οι βασικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις είναι:

 • Εκτέλεση τεχνικής Power Hardware-in-Loop για δοκιμή συσκευών διεσπαρμένης παραγωγής και διασύνδεση με τον προσομοιωτή RTDS. Δοκιμές PHIL Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν χρησιμοποιώντας δύο ενισχυτές ισχύος του εργαστηρίου.
 • Δοκιμές CHIL με τη χρήση του προσομοιωτή RTDS και έναν εξωτερικό ελεγκτή (Triphase Target PC) που επιτρέπει τον σχεδιασμό του αλγορίθμου ελέγχου στο Matlab/Simulink.
 • Μελέτη τοπικών και κατανεμημένων αλγορίθμων ελέγχου (Multi-Agent Systems).
 • Γρήγορη δοκιμή αλγορίθμων ελέγχου (Matlab/Simulink) σε ηλεκτρονικούς μετατροπείς ισχύος (DC/DC, DC/AC, AC/DC/AC) .
 • Μέτρηση καμπύλης ισχύος μικρών ανεμογεννητριών.
 • Δοκιμή γεννητριών μικρών ανεμογεννητριών.
 • Δοκιμή συσκευών Διεσπαρμένης Παραγωγής στα πλαίσια της λειτουργίας τους σε Μικροδίκτυα.
 • Δοκιμή προϊόντων ηλεκτροκίνησης ( εμπορικής ή ειδικής κατασκευής) σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με διεθνή πρότυπα (IEC61581, OCPP).
 • Ανάπτυξη και δοκιμή αλγορίθμων έξυπνης διαχείρισης ηλεκτρικών οχημάτων σε εργαστηριακό περιβάλλον.
 • Μελέτη της ενσωμάτωσης ηλεκτρικών οχημάτων σε προσομοιούμενα δίκτυα διανομής μέσω της χρήσης του RTDS.
 • Έλεγχος φωτοβολταϊκών αντιστροφέων σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
 • Δοκιμές συστημάτων προστασίας με το RTDS.
 • Στατικές και δυναμικές προσομοιώσεις συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας με μεγάλη διείσδυση ΑΠΕ.