Ιστορικό

Η Ερευνητική Ομάδα Smart RUE ανήκει στο Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Συστάθηκε και λειτουργεί υπό την εποπτεία του καθηγητή Νίκου Χατζηαργυρίου και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ, μεταδιδακτορικούς επιστήμονες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και συνεργάτες-ερευνητές με υψηλή εξειδίκευση. Υποστηρίζεται τεχνικά και διοικητικά από το προσωπικό του Εργαστηρίου ΣΗΕ του ΕΜΠ.

Η Ομάδα Smart RUE έχει ως κύρια δραστηριότητα την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας στο αντικείμενο των Ευφυών Δικτύων (Smart Grids). Τα Ευφυή Δίκτυα έχουν ορισθεί από την European Technology Platform of Smart Grids ως: “Smart Grids are electricity networks that can intelligently integrate the actions of all users connected to them – generators, consumers and those that do both – in order to efficiently deliver sustainable, economic and secure electricity supplies”. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, η Ομάδα δραστηριοποιείται στην μελέτη και επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τον βέλτιστο σχεδιασμό και λειτουργία των σύγχρονων Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας με αυξημένη διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Διεσπαρμένης Παραγωγής και ευέλικτων φορτίων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται, εκτός των άλλων, προηγμένες τεχνικές ελέγχου και πληροφορικής.

Η Ομάδα Smart RUE έχει συντονίσει και συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών Ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών. Έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε διάφορα διεθνή επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και τεχνικά εργαστήρια και έχει να επιδείξει ένα μεγάλο αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και στα πρακτικά διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Μέλη της συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκές και διεθνείς επιστημονικές επιτροπές και οργανισμούς. Διατηρεί επιστημονικές και τεχνικές συνεργασίες με πολλά Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Ιδρύματα, Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού και Βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Περιοχή των Smart Grids σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Image