Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Πιθανολογική Ανάλυση Ενεργειακών Συστημάτων

 Κωδικός:103
Εξάμηνο:Χειμερινό
 Ώρες Θεωρίας – ώρες εργαστηρίου:
3 – 0
 Διδάσκοντες:
Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Άρης Δημέας

Περιγραφή

Στοχαστικές ανελίξεις: Bασικές αρχές, ανελίξεις Markov και Poisson, ανανεωτικές ανελίξεις, φίλτρα Kalman. Προσομοίωση Monte-Carlo: Bασικές αρχές, τυχαίοι αριθμοί, αριθμητικές τεχνικές προσομοίωσης, εφαρμογές σε ενεργειακά συστήματα, ανάλυση αξιοπιστίας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας. Προληπτική συντήρηση, έλεγχος και αντικατάσταση: Γενικά, αφανείς βλάβες, κριτήρια αξιολόγησης των διαδικασιών συντήρησης. ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης, μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας, βελτιστοποίηση του διαστήματος ελέγχου, διάφορες διαδικασίες συντήρησης, υπολογισμός της διαθεσιμότητας συστημάτων με θεώρηση των αφανών βλαβών. Πιθανοτική ροή φορτίου: γενικά, εξισώσεις αιτιοκρατικής ροής φορτίου, πιθανοτική αναπαράσταση των μεταβλητών εισόδου, αλγόριθμοι πιθανοτικής ροής φορτίου, d.c. ροή φορτίου, a.c. ροή φορτίου, αποσυζευγμένες εξισώσεις ροής φορτίου, στοχαστική ροή φορτίου, ροή φορτίου σε δίκτυα διανομής με διεσπαρμένες μονάδες παραγωγής, εφαρμογές.

Ταχεία Ηλεκτρομαγνητικά Φαινόμενα σε Συστήματα Ισχύος

Κωδικός:106
Εξάμηνο:Εαρινό
Ώρες Θεωρίας – ώρες εργαστηρίου:3 – 0
Διδάσκοντες:Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Ι.Προυσαλίδης

Περιγραφή

Η μεταβατική συμπεριφορά γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας, Η κυματική εξίσωση της γραμμής. Γραμμή χωρίς απώλειες. Ενέργεια οδευόντων κυμάτων. Γραμμή με απώλειες αλλά χωρίς παραμόρφωση (γραμμή Heaviside), Διαγράμματα χρόνου και χώρου. Τερματισμοί γραμμής.
Προσδιορισμός αρχικού κύματος. Διέλευση κυμάτων από κόμβο αλλαγής Zc. Ισοδύναμο κύκλωμα Thevenin γραμμής. Διάγραμμα Bewley για διαδοχι¬κά τμήματα γραμμών. Κόμβος πολλαπλής διακλάδωσης. Γενικός τερματισμός γραμμής (για μοναδιαία βηματική τάση), Χωρητικός τερματισμός. Επαγωγικός τερματισμός. Βραχυκυκλωμένη γραμμή: ZT = 0.
Άμεσα κεραυνικά πλήγματα σε γραμμές μεταφοράς. Άμεσο πλήγμα κατευ¬θείαν επί των αγωγών. Σύρματα γης, Κεραυνικό πλήγμα σε πυλώνα γραμμής (ή σε σύρμα γης). Σύρματα εδάφους (counterpoises). Πιθανότητα ετήσιας διακοπής γραμμής. Μετάδοση υπερτάσεων διαμέσου των μετασχηματιστών. Χωρητική μετάδοση κεραυνικών τάσεων. Ηλεκτρομαγνητική μετάδοση.
Λειτουργικές υπερτάσεις γραμμών. Ενεργοποίηση και επανάζευξη γραμμής. Ενεργοποίηση και επανάζευξη γραμμής με αντιστάσεις ζεύξεως στο διακόπτη. Απόζευξη γραμμής μεταφο¬ράς. Διακοπή χωρητικού ρεύματος καλωδίου. Διακοπή γραμμής με επαγωγικό φορτίο ή μετασχηματιστή. Δημιουργία συνθηκών συντονισμού από διακοπή γραμμής. Ανοικτοί αγωγοί. Ένας ανοικτός αγωγός. Δύο ανοικτοί αγωγοί. Εφαρμογή κυκλωμάτων ακολουθίας.
Διακοπή βραχυκυκλωμάτων. Μονοφασικό σφάλμα πλησίον ζυγών. Μονο¬φασικό σφάλμα στο απομακρυσμένο άκρο γραμμής. Διακοπή καλωδίου. Χι¬λιομετρικό σφάλμα. Μέθοδοι υπολογισμού των μεταβατικών υπερτάσεων. Το πρόγραμμα EMTP - μοντέλα στοιχείων συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

Ποιότητα Ισχύος

 Κωδικός:113
Εξάμηνο:Εαρινό
 Ώρες Θεωρίας – ώρες εργαστηρίου:
 3 – 0
 Διδάσκοντες:
Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Ι.Προυσαλίδης

Περιγραφή

Ορισμοί, Βυθίσεις και Βραχείες Διακοπές τάσεων, Διακυμάνσεις τάσης, Αναλαμπές (Φλίκερ), Προσωρινές και Μεταβατικές Ανυψώσεις τάσης, Αρμονικές και Ενδιάμεσες Αρμονικές, Ασυμμετρία Φάσεων.
Πρότυπα, Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ50160, Ορια Ατρωσίας Συσκευών σε Βυθίσεις Τάσης, Προδιαγραφές Συσκευών Μέτρησης Βυθίσεων Τάσης.
Συσκευές Βελτίωσης της Ποιότητας Ισχύος: Εγκάρσιοι και Σειριακοί Αντισταθμιστές, Συστήματα Αδιάκοπης Παροχής Ισχύος, Ρυθμιστές Τάσης, Διακόπτες Μεταφοράς Στέρεας Κατάστασης, Καταστολείς Μεταβατικών Φαινομένων, Ενεργά και Παθητικά Φίλτρα, κλπ.
Ποιότητα της Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος στους Καταναλωτές, Τύποι Καταναλωτών, Απαιτήσεις, Αποκλίσεις από Επιτρεπτά Όρια, Αίτια και Επιπτώσεις, Αξιοπιστία Παροχής, Δείκτες Αξιοπιστίας Καταναλωτών, Κόστος Αξιοπιστίας, Ποιότητα Παροχής Ισχύος στο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ρόλος των Φορέων, Αποζημιώσεις Καταναλωτών.

Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών