Σύστημα παρακολούθησης Ποιότητας Ισχύος Δικτύου

Το σύστημα παρακολούθησης ποιότητας δικτύου δημιουργήθηκε με πρωταρχικό σκοπό την αξιοποίηση των σχετικών με την ποιότητα ισχύος μετρήσεων που προέρχονται από τους ηλεκτρονικούς μετρητές μέσης τάσης. Τα καταγεγραμμένα συμβάντα (πχ πτώση τάσης, διακοπή) αναλύονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 50160, φιλτράρονται και αποθηκεύονται στο σύστημα με τελικό σκοπό την στατιστική ανάλυση τους. Το σύστημα μπορεί να παρουσιάσει τα αποτελέσματα τόσο σε γραφικό περιβάλλον, όσο και υπό την μορφή αναφορών.

Image
Image
Image