Συστήματα πολλαπλών ευφυών πρακτόρων (Multi-Agent System) για λειτουργία μικροδικτύου

Ένα σύστημα πολλαπλών πρακτόρων έχει υλοποιηθεί για τον έλεγχο των διεσπαρμένων πηγών και των φορτίων του εργαστηριακού μικροδικτύου. Το σύστημα έχει αναπτυχθεί στην πλατφόρμα Jade της Java και επικοινωνεί με τα στοιχεία διεσπαρμένης παραγωγής (DER/DGs) με πρωτόκολλα industrial communication όπως το OPC. Επιπλέον το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με 10 ελεγκτές φορτίων (load controllers). Πρόκειται για embedded συστήματα με JAVA Virtual Machine, πολλαπλές αναλογικές και ψηφιακές εισόδους/εξόδους και δυνατότητα TCP/IP επικοινωνίας. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιείται για την υλοποίηση αλγορίθμων (σε εργαστηριακό ή πραγματικό περιβάλλον) κατανεμημένου ελέγχου μικροδικτύων και άλλων DER/DGs. Κάποιες από τις δυνατότητες του συστήματος είναι: συμμετοχή των φορτίων και των DG/RES στην αγορά, σύνθεση Virtual Power Plant (VPP), παροχή επικουρικών υπηρεσιών, black start, απομονωμένη λειτουργία, λειτουργία πολλαπλών μικροδικτύων και επείγουσα αποκοπή φορτίου.

Image