Γιώργος Σιδεράτος

Διδάκτορας Ερευνητής

  joesider@power.ece.ntua.gr
+30 210 772 2875

Image

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Δρ. Γ. Σιδεράτου εστιάζονται σε δύο τομείς. Ο πρώτος τομέας σχετίζεται με την βέλτιστη διαχείριση της διεσπαρμένης παραγωγής και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ο δεύτερος τομέας αφορά την μηχανική μάθηση και την τεχνητή νοημοσύνη. Όσον αφορά τον πρώτο τομέα, ο κ. Σιδεράτος συνέβαλε στη δημιουργία εργαλείων διαχείρισης της ενέργειας υπό καθεστώς μεγάλης αβεβαιότητας. Συγκεκριμένα, ανάπτυξε μοντέλα βραχυπρόθεσμης πρόβλεψης της ζήτησης φορτίου για το Ελληνικό διασυνδεδεμένο σύστημα ΗΕ αλλά και για αυτόνομα νησιωτικά συστήματα ΗΕ. Δημιούργησε μοντέλα πρόβλεψης της ηλιακής και αιολικής παραγωγής, αλλά και μοντέλα πρόβλεψης για το φορτίο υποσταθμών ΥΤ ή ΜΤ για την μέγιστη διείσδυση των ΑΠΕ στο δίκτυο και για την ασφαλή λειτουργία του συστήματος ΗΕ. Ανέπτυξε εργαλεία που βελτίωναν την πρόβλεψη των ΑΠΕ σε περιπτώσεις μεγάλης μεταβολής της διείσδυσης. Επιπλέον, συνέβαλε στην ανάπτυξη εργαλείων για τον στοχαστικό προγραμματισμό μονάδων και για τον πιθανοτικό υπολογισμό της ροής φορτίου σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας με υψηλή διείσδυσή ΑΠΕ.

Δημοσιεύσεις


Περιοδικά:

 • G. Sideratos, A. Ikonomopoulos, and N. Hatziargyriou, 'A committee of machine learning techniques for load forecasting in a smart grid environment', International Journal of Energy and Power, vol. 4, pp 98-105, 2015
 • G. Sideratos, N. Hatziargyriou, ‘Probabilistic wind power forecasting using radial basis neural networks’, , IEEE Transaction on Power Systems, Vol 27 , Issue 4, pp 1788 - 1796, Nov. 2012
 • G. Sideratos, N. Hatziargyriou, 'Wind power forecasting focused on extreme power system events', IEEE Transactions on Sustainable Energy, Vol. 3, Issue. 3 pp. 445 – 454, 2012
 • A. Togelou, G. N. Sideratos and Hatziargyriou, ‘Wind Power forecasting in the absence of historical data’, IEEE Transactions on Sustainable Energy, Vol. 3, Issue 3, pp 416 - 421, 2012
 • G. N. Sideratos and Hatziargyriou, ‘An Advanced Radial Base Structure for Wind Power Forecasting’, International journal on Power and Energy Systems, ACTA Press, Vol. 12, 2008
 • G. Sideratos, N. Hatziargyriou, ‘An Advanced Statistical Method for Wind Power Forecasting’, IEEE Transaction on Power Systems, Vol. 22, Issue 1, pp. 258-265, 2007.

Συνέδρια:

 • T. Boutsika, G. Sideratos, A. Ikonomopoulos, 'An Expert Committee Evaluation for Load Forecasting in a Smart Grid Environment', ENEFM2015, pp 135-141, 2015
 • G. Sideratos N. Hatziargyriou, ‘Load Forecasting in an isolated system’, ISAP’11 conference, 2011, Crete
 • G. Sideratos, N.Hatziargyriou, ‘Using Radial Basis Neural Networks to Estimate Wind Power Production’, PES conference, 2008
 • G. Sideratos, N. Hatziargyriou, ‘Application of Radial Basis Function Networks for Wind Power Forecasting’, ICANN, Athens, 2006
 • G. Sideratos, N. Hatziargyriou, P. Georgilakis, 'State-of-the-art in wind power forecasting', Proc. Workshop on Operation and Control of RES, Belgrade, Serbia and Montenegro, 2005
 • X. Wang, G. Sideratos, N. Hatziargyriou, L. Tsoukalas, ‘Wind Power Forecasting for Operational Planning’, PMAPS 2004
 • Zbigniew Gontar, G. Sideratos, N. Hatziargyriou, ‘Short Term Load Forecasting with Radial Basis Function Network’, SETN Conference, pp. 432-438, Samos, Greece, 2004