Το Εργαστήριο

Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται η σχηματική αναπαράσταση του Εργαστηρίου SMARTRUE: