Μεταπτυχιακά Μαθήματα

Ταχεία Ηλεκτρομαγνητικά Φαινόμενα σε Συστήματα Ισχύος

 Κωδικός: 106
 Εξάμηνο: Εαρινό
 Ώρες Θεωρίας – ώρες εραγστηρίου:
 3 – 0
 Διδάσκοντες:
Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Ι.Προυσαλίδης

Περιγραφή Μαθήματος

Η μεταβατική συμπεριφορά γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας. Η κυματική εξίσωση της γραμμής. Γραμμή χωρίς απώλειες. Ενέργεια οδευόντων κυμάτων. Γραμμή με απώλειες αλλά χωρίς παραμόρφωση (γραμμή Heaviside). Διαγράμματα χρόνου και χώρου. Τερματισμοί γραμμής.Προσδιορισμός αρχικού κύματος. Διέλευση κυμάτων από κόμβο αλλαγής Z_c. Iσοδύναμο κύκλωμα Thevenin γραμμής. Διάγραμμα Bewley για διαδοχικά τμήματα γραμμών. Κόμβος πολλαπλής διακλάδωσης. Γενικός τερματισμός γραμμής (για μοναδιαία βηματική τάση). Χωρητικός τερματισμός. Επαγωγικός τερματισμός. Βραχυκυκλωμένη γραμμή: Z_T=0.’μεσα κεραυνικά πλήγματα σε γραμμές μεταφοράς. ’μεσο πλήγμα κατευθείαν επί των αγωγών. Σύρματα γης. Κεραυνικό πλήγμα σε πυλώνα γραμμής (ή σε σύρμα γης). Σύρματα εδάφους (counterpoises). Πιθανότητα ετήσιας διακοπής γραμμής.Μετάδοση υπερτάσεων διαμέσου των μετασχηματιστών. Χωρητική μετάδοση κεραυνικών τάσεων. Ηλεκτρομαγνητική μετάδοση. Λειτουργικές υπερτάσεις γραμμών. Ενεργοποίηση και επανάζευξη γραμμής. Ενεργοποίηση γραμμής. Επανάζευξη γραμμής. Ενεργοποίηση και επανάζευξη γραμμής με αντιστάσεις ζεύξεως στο διακόπτη. Απόζευξη γραμμής μεταφοράς. Διακοπή χωρητικού ρεύματος καλωδίου. Διακοπή γραμμής με επαγωγικό φορτίο ή μετασχηματιστή. Δημιουργία συνθηκών συντονισμού από διακοπή γραμμής. Ανοικτοί αγωγοί. Ένας ανοικτός αγωγός. Δύο ανοικτοί αγωγοί. Εφαρμογή κυκλωμάτων ακολουθίας. Διακοπή βραχυκυκλωμάτων. Μονοφασικό σφάλμα πλησίον ζυγών. Μονοφασικό σφάλμα στο απομακρυσμένο άκρο γραμμής. Διακοπή καλωδίου. Χιλιομετρικό σφάλμα. Μέθοδοι υπολογισμού των μεταβατικών υπερτάσεων. Το πρόγραμμα ΕΜΤΡ – μοντέλα γραμμών μεταφοράς.

Ποιότητα Ισχύος

 Κωδικός: 113
 Εξάμηνο: Εαρινό
 Ώρες Θεωρίας – ώρες εργαστηρίου:
 3 – 0
 Διδάσκοντες:
Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Ευάγγελος Διαλυνάς, Ι.Προυσαλίδης

Περιγραφή Μαθήματος

Ορισμοί, Βυθίσεις και Βραχείες Διακοπές τάσεων, Διακυμάνσεις τάσης, Αναλαμπές (Φλίκερ), Προσωρινές και Μεταβατικές Ανυψώσεις τάσης, Αρμονικές και Ενδιάμεσες Αρμονικές, Ασυμμετρία Φάσεων.Πρότυπα, Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN50160, Ορια Ατρωσίας Συσκευών σε Βυθίσεις Τάσης, Προδιαγραφές Συσκευών Μέτρησης Βυθίσεων Τάσης.Συσκευές Βελτίωσης της Ποιότητας Ισχύος: Εγκάρσιοι και Σειριακοί Αντισταθμιστές, Συστήματα Αδιάκοπης Παροχής Ισχύος, Ρυθμιστές Τάσης, Διακόπτες Μεταφοράς Στέρεας Κατάστασης, Καταστολείς Μεταβατικών Φαι-νο-μέ-νων, Ενεργά και Παθητικά Φίλτρα, κλπ.Ποιότητα της Παροχής Ηλεκτρικής Ισχύος στους Καταναλωτές, Τύποι Καταναλωτών, Απαιτήσεις, Αποκλίσεις από Επιτρεπτά Όρια, Aίτια και Επιπτώσεις, Αξιοπιστία Παροχής, Δείκτες Αξιοπιστίας Καταναλωτών, Κόστος Αξι-οπιστίας, Ποιότητα Παροχής Ισχύος στο Ανταγωνιστικό Περιβάλλον Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ρόλος των Φορέων, Αποζημιώσεις Καταναλωτών.

Πιθανοτική ανάλυση ενεργειακών συστημάτων

 Κωδικός: 103
 Εξάμηνο: Χειμερινό
 Ώρες Θεωρίας – ώρες εργαστηρίου:
 3 – 0
 Διδάσκοντες:
Νικόλαος Χατζηαργυρίου, Ευάγγελος Διαλυνάς

Περιγραφή Μαθήματος

Στοχαστικές ανελίξεις: βασικές αρχές, ανελίξεις Markov και Poisson, ανανεωτικές ανελίξεις, φίλτρα Kalman, εντροπία.Υποστήριξη Αποφάσεων σε Ενεργειακά Συστήματα: προβλήματα λήψης αποφάσεων, συναρτήσεις χρησιμότητας, μέθοδοι / τεχνικές, κλασσικές τεχνικές, πολυδιάστατες στατιστικές τεχνικές, εφαρμογές. Προσομοίωση Monte-Carlo: Βασικές αρχές, τυχαίοι αριθμοί, αριθμητικές τεχνικές προσομοίωσης, εφαρμογές της μεθοδολογίας Monte – Carlo σε ενεργειακά συστήματα, ανάλυση αξιοπιστίας συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, υποστήριξη σε ενεργειακά συστήματα. Προληπτική συντήρηση, έλεγχος και αντικατάσταση: γενικά, αφανείς βλάβες, κριτήρια αξιολόγηση των διαδικασιών συνάρτησης με σταθερό χρόνο εκτέλεσης, ελαχιστοποίηση του κόστους συντήρησης, μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας, βελτιστοποίηση του διαστήματος ελέγχου, διαδικασίες συντήρησης με σταθερό χρονικό διάστημα εκτέλεσης, γενικό μοντέλο υπολογισμού της διαθεσιμότητας συστημάτων με θεώρηση των αφανών βλαβών, αποφάσεις για αντικατάσταση, επισκευή και αντικατάσταση στοιχείων, παραδείγματα. Πιθανοτική ροή φορτίου: γενικά, εξισώσεις αιτιοκρατικής ροής φορτίου, πιθανοτική αναπαράσταση των μεταβλητών εισόδου, αλγόριθμοι πιθανοτικής ροής φορτίου, d.c. ροή φορτίου, a.c. ροή φορτίου, αποσυζευγμένες εξισώσεις ροής φορτίου, στοχαστική ροή φορτίου, ροή φορτίου σε δίκτυα διανομής με διεσπαρμένες μονάδες παραγωγής, συμπεράσματα.
Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών