Παρουσίαση των νέων θεμάτων διπλωματικών εργασιών – Ιούνιος 2018