Βασίλης Κλεφτάκης

Ο Βασίλης Κλεφτάκης έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Εργάζεται ως ερευνητής στο εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα εξής: προσομοίωση σε πραγματικό χρόνο και «Hardware-In-the-Loop», διεσπαρμένη παραγωγή, μικροδίκτυα, ηλεκτροδότηση αγροτικών περιοχών. Είναι μέλος της CIGRE WG C6.30 “The Impact of Battery Energy Storage Systems on Distribution Networks”. Επιπλέον είναι μέλος της επιτροπής  IEC System evaluation Group committee (IEC-SEG4) με τίτλο ”Low Voltage Direct Current Applications, Distribution and Safety for use in Developed and Developing Economies”.

Δημοσιεύσεις


 • P. Kotsampopoulos, A. Kapetanaki, G. Messinis, V. Kleftakis, N. Hatziargyriou, “A PHIL facility for Microgrids”, International Journal of Distributed Energy Resources, Vol. 9, No. 1, pp. 71-86, January-March 2013
 • P. Kotsampopoulos, V. Kleftakis, G. Messinis, N. Hatziargyriou, “Design, development and operation of a PHIL environment for Distributed Energy Resources”, 38th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON’2012), October 25-28 2012, Montreal, Canada
 • Β. Κλεφτάκης, Π. Κοτσαμπόπουλος, “Μελέτη προσομοίωσης Power Hardware In The Loop και διερεύνηση ανύψωσης της τάσης εξαιτίας της διείσδυσης φωτοβολταϊκών στη Χαμηλή Τάση”, 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Απρίλιος 2012, Ξάνθη, Ελλάδα
 • K. Mentesidi, M. Santamaria, M. Aguado, A. Vassilakis, A. Rigas, V. Kleftakis, P. Kotsampopoulos, “Power Hardware-In-The- Loop technique applied to a LV Network for integrating a Supercapacitor with an Average Model of STATCOM”, IEEE International Workshop on Intelligent Energy Systems (IWIES), Vienna, Austria, November 14, 2013
 • V. Kleftakis, A. Rigas, A. Vassilakis, P. Kotsampopoulos, N.  Hatziargyriou, «Power-Hardware-in-the-loop simulation of a D-STATCOM  equipped MV network interfaced to an actual PV inverter»,  IEEE PES, Innovative Smart Grid  Technologies ISGT Europe 2013, Copenhagen, October 2013
 • Nikos Hatziargyriou, Panos Kotsampopoulos, Vasilis Kleftakis, Athanasios Vassilakis, Alexandros Rigas, «DER supporting the grid simulations by means of Power-Hardware-in-the-Loop», In proceeding of: 2013 IEEE PES General Meeting, Volume: GM2471 presentation in Panel «Control of Converter Interfaced DER Connected at Distribution Networks», July 2013, Vancouver, Canada
 • Θεοφάνης Κορλός, Παναγιώτης Κοτσαμπόπουλος, Βασίλειος Κλεφτάκης, «Αντιμετώπιση Φαινομένου Ανύψωσης Τάσης Λόγω Διείσδυσης Φωτοβολταϊκών στη Χαμηλή Τάση»
 • N.F. Guerrero-Rodríguez, Alexis B. Rey-Boué, A.Rigas, V.Kleftakis, “Review of Synchronization Algorithms used in Grid-Connected Renewable Agents”, INTERNATIONAL CONFERENCE ON RENEWABLE ENERGIES AND POWER QUALITY (ICREPQ’14)
 • C.N. Papadimitriou, V.A. Kleftakis, N.D. Hatziargyriou, “A novel islanding detection method for microgrids based on variable impedance insertion”, Electric Power Systems Research, Volume 121, April 2015, Pages 58–66
 • Vasileios A. Papaspiliotopoulos, George N. Korres, Vasilis A. Kleftakis, Nikos D. Hatziargyriou, “Hardware-In-the-Loop Design and Optimal Setting of Adaptive Protection Schemes for Distribution Systems with Distributed Generation”, IEEE Transactions on Power Delivery
 • Georgios Messinis, Vasilis Kleftakis, Iasonas Kouveliotis-Lysikatos, Alexandros Rigas, Athanasios Vassilakis, Panos Kotsampopoulos, Nikos D. Hatziargyriou, “Multi-microgrid laboratory infrastructure for smart grid applications”, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, MedPower2014, November 2014, Athens
 • Panos Kotsampopoulos, Georgios Messinis, Athanasios Vassilakis, Vasilis Kleftakis, Alexandros Rigas, Nikos D. Hatziargyriou, “Laboratory education on distributed energy resources making use of an advanced infrastructure”, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, MedPower2014, November 2014, Athens
 • V.A. Papaspiliotopoulos, Vasilis Kleftakis, Panos Kotsampopoulos, George N. Korres, Nikos D. Hatziargyriou, “Hardware-in-the-loop simulation for protection blinding and sympathetic tripping in distribution grids with high penetration of distributed generation”, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, MedPower2014, November 2014, Athens
 • D. Barakos, Panos Kotsampopoulos, Athanasios Vassilakis, Vasilis Kleftakis, Nikos D. Hatziargyriou, “Methods for stability and accuracy evaluation of power hardware in the loop simulations”, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, MedPower2014, November 2014, Athens
 • V Kleftakis, A Rigas, C Papadimitriou, N Katsoulakos, P Moutis, N Hatziargyriou, “Contribution to Frequency Control by a PMSG Wind Turbine in a Diesel-Wind Turbine Microgrid for Rural Electrification”, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, MedPower2014, November 2014, Athens
 • C.N. Papadimitriou, V.A. Kleftakis, A. Rigas,  N.D. Hatziargyriou, “DC-microgrid control strategy using DC-BUS signaling”, 9th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, MedPower2014, November 2014, Athens

Επικοινωνία

email: vkleftakis@power.ece.ntua.gr