Νέα θέματα διπλωματικών εργασιών – Νοέμβριος 2017 – Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017