Παπαδημητρίου Χριστίνα

Η Δρ. Χριστίνα Ν. Παπαδημητρίου αποφοίτησε απο την Σχολή Ηλ/λόγων Μηχ. & Τεχν. Η/Υ του Πανεπιστημίου Πατρών (2001-2006) απο όπου έλαβε και το διδακτορικό της δίπλωμα(2007-2012). Η διατριβή της με τίτλο «Έλεγχος Κατανεμημένης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας για ένταξή της σε μικροδίκτυα» συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ έπειτα απο υποβολή πρότασης που αξιολογήθηκε με άριστα 9.8/10. Σήμερα απασχολείται ως ερευνήτρια του ΕΠΙΣΕΥ. Σε αυτό το πλαίσιο συμμετέχει σε ευρωπαϊκα πρόγραμματα και σε εθνικές συνεργασίες. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αειφορία, κύτταρα καυσίμου, συσκευές αποθήκευσhς, διεσπαρμένη  παραγωγή,  ΣΡ&ΕΡ Mικροδίκτυα, ανάλυση συστημάτων ενέργειας και ανάπτυξη ελέγχου μέσω υπολογιστή και ευφυή έλεγχο σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι μέλος του ΤΕΕ απο το 2007.

Δημοσιεύσεις


Journals:

 • C. N. Papadimitriou, V. Kleftakis and N.Hatziargyriou, “A novel islanding detection method for microgrids based on variable impedance insertion”, Electric Power Systems Research, Volume 121, April 2015,pp. 58-66.
 • C. N. Papadimitriou, E.I. Zountouridou, N.D. Hatziargyriou, “Review of hierarchical control in DC microgrids”, Electric Power Systems Research, Volume 122, May 2015, pp. 159-167.
 • C. N. Papadimitriou and N. A. Vovos, “Integration of a Hybrid Fuel Cell-Battery System to a Distribution Grid”, Elsevier – Electric Power Systems Research, Vol. 81, Issue 7, pp. 1299-1307, 2011. doi:10.1016/j.epsr.2011.01.017.
 • C. N. Papadimitriou and N. A. Vovos, “Transient Response Improvement of Microgrids Exploiting the Inertia of a Doubly-Fed Induction Generator (DFIG)”, in International Journal Energies, Wind Energy Special Issue 2010, Vol. 3, Issue 6, pp. 1049-1066, 2010,(www.mdpi.com/1996-1073/3/6/1049/).

Books:

 • C. N. Papadimitriou and N. A. Vovos, “Fuzzy Control of WT with DFIG for Integration into Micro-grids”, Intech Open Access Publisher, Chapter in the Book entitled “Fundamental and Advanced Topics in Wind Power”, ISBN 978-953-308-91-2, 2011.
 • N. Hatziargyriou, V.Kleftakis, C.N. Papadimitriou and George Messinis, “Microgrids in distribution,  chapter in the Smart Grid Handbook, Wiley(under publication).
 • N.Hatziargyriou, E.Zountouridou, A. Vassilakis, P.Moutis, C.N. Papadimitriou, A. Anastasiadis, “Overview of Distributed Energy Resources”, chapter in the Smart Grid Handbook, Wiley(under publication).

Conferences:

 • C. N. Papadimitriou ,V. A. Kleftakis, A. Rigas and N. D. Hatziargyriou, “ A DC-Microgrid Control Strategy Using DC- Bus Signaling, 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, Athens 2015, p.p. 1-7.
 • V. Kleftakis, A. Rigas, C.N. Papadimitriou, N. Katsoulakos, P. Moutis, N. Hatziargyriou, “Contribution to frequency control by a PMSG Wind Turbine in a Diesel-Wind Turbine microgrid for rural electrification, 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, Athens 2015, p.p. 1-5.
 • D. I. Papaioannou, C. N. Papadimitriou, A. L. Dimeas, E. I. Zountouridou, G. C. Kiokes and N. D. Hatziargyriou, “ Optimization & Sensitivity Analysis of Microgrids using HOMER software- A Case Study”, 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, Athens 2015,  p.p.1-7.
 • E. I. Zountouridou, G. C. Kiokes, C. N. Papadimitriou, A. L. Dimeas, and N. D. Hatziargyriou, “ Floating Wind Parks Technology, ” 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission Distribution and Energy Conversion, Athens 2015 ,  p.p. 1-5.
 • C. N. Papadimitriou and N. A. Vovos, “A fuzzy control scheme for integration of DGs into a microgrid”, in MELECON 2010 – 2010 15th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, 2010, p.p. 872 – 877.
 • Παπαδημητρίου N. Χριστίνα και Νικόλαος Α. Βοβός «Έλεγχος κατανεμημένων πηγών ηλεκτρικής ενέργειας για ενσωμάτωση τους σε μικροδίκτυα», στην ελληνική επιτροπή διεθνούς οργάνωσης μεγάλων ηλεκτρικών δικτύων υψηλής τάσης (CIGRE), Σύνοδος Αθήνα,2009.
 • C. N. Papadimitriou and N. A. Vovos, “A Fuzzy-Logic Control Strategy for a Hybrid Fuel Cell-Battery System Offering Ancillary Services”, in EPE Conference on Power Electronics and Applications, Barcelona 2009 p.p.1-10.
 • C. N. Papadimitriou and N. A. Vovos, “A Control Strategy for Integration of a PEMFCS to a Distribution Grid”, in Power Tech IEEE Conference, Bucharest 2009.p.p.1-6.
 • George Kiokes, Erietta Zountouridou, C. N.  Papadimitriou, Aris Dimeas, N.  Hatziargyriou, “Development of an Integrated Wireless Communication System for Connecting Electric Vehicles to the Power Grid”, IEEE IES EDST15, Vienna,p.p.1-6.

Επικοινωνια

email: chapapadi@central.ntua.gr

telephone: +30 2107721499