Παλαιά θέματα διατίθενται στο artemis

Όνομα Θέματος (Θέμα διπλωματικής, λογικά αναφέρεται σε τρέχοντες)

Υπεύθυνος: — (Όνομα Υπεύθυνου)

Όνομα Θέματος (Θέμα διπλωματικής, λογικά αναφέρεται σε τρέχοντες)

Υπεύθυνος: — (Όνομα Υπεύθυνου)

Προβλέψεις

Θέματα:

 • Πιθανοτική πρόβλεψη αιολικής παραγωγής με χρήση ARTMAP (Υπεύθυνος Γ. Σιδεράτος)
 • Πιθανοτική πρόβλεψη ηλιακής παραγωγής με χρήση ARTMAP(Υπεύθυνος Γ. Σιδεράτος)
 • Βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη αιολικής ισχύος με χρονικό βήμα μικρότερο του τετάρτου(Υπεύθυνος Γ. Σιδεράτος)
 • Εντοπισμός ακραίων γεγονότων στην πρόβλεψη της αιολικής ισχύος(Υπεύθυνος Γ. Σιδεράτος)
 • Εντοπισμός ακραίων γεγονότων στην πρόβλεψη της ηλιακής ισχύος(Υπεύθυνος Γ. Σιδεράτος)
 • Price forecasting based on Wind Power Forecasting
 • Περιφερειακή (Regional) Πρόβλεψη παραγωγής Α/Π για Ρόδο (Υπεύθυνος Γ. Σιδεράτος)
 • Περιφερειακή (Regional) πρόβλεψης ηλιακής ισχύς για Κρήτη (Υπεύθυνος Γ. Σιδεράτος)
 • Πρόβλεψη φορτίου σε Υ/Σ ΜΤ του διασυνδεδεμένου συστήματος (Advanced forecasting tools for reliable prediction of load at the MV level ) (Υπεύθυνος Γ. Σιδεράτος)
 • Περιφερειακή (Regional) πρόβλεψη παραγωγής Α/Π στα δίκτυα ΜΤ του διασυνδεδεμένου συστήματος (2 άτομα -Υπεύθυνος Γ. Σιδεράτος)
 • Περιφερειακή (Regional) πρόβλεψη παραγωγής Φ/Β στα δίκτυα ΜΤ του διασυνδεδεμένου συστήματος (2 άτομα -Υπεύθυνος Γ. Σιδεράτος)

Ηλεκτρονικά Ισχύος
 • Ευστάθεια και ακρίβεια PHIL προσομοίωσης. Ρύθμιση τάσης στη Χαμηλή Τάση με συντονισμένο έλεγχο διεσπερμένης παραγωγής και μετασχηματιστή διανομής.
 • Συμβολή της αποθήκευσης στην αντιμετώπιση ανύψωσης τάσης λόγω της υψηλής διείσδυσης φωτοβολταϊκών στα δίκτυα διανομής (Υπεύθυνος: Π.Κοτσαμπόπουλος)
Διαχείριση Ενέργειας σε Μη-Διασυνδεδεμένα Νησιά
Θέματα:

 •  Διερεύνηση και ανάλυση κανόνων τήρησης εφεδρείας και διείσδυσης αιολικής παραγωγής κατά τον προγραμματισμό ένταξης και κατανομής μονάδων παραγωγής σε Αυτόνομα Συστήματα. Εφαρμογή στο σύστημα της Κρήτης. (Υπεύθυνος: Ανδρέας Βλάχος)
 • Διερεύνηση και ανάλυση λειτουργίας μερκώς κατανεμόμενων μονάδων με ενεργειακούς περιορισμούς, κατά τον προγραμματισμό ένταξης και κατανομής μονάδων σε αυτόνομα συστήματα. Εφαρμογή στο σύστημα της Κρήτης. (Υπεύθυνος: Ανδρέας Βλάχος)
 • Εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας σε ένα ελληνικό νησί (Υπεύθυνος: Α.Δημέας)
 • Λειτουργία Virtual Power Plants σε ελληνικά νησιά: η περίπτωση των Υβριδικών Σταθμών Παραγωγής (Υπεύθυνος:Α.Δημέας)
Επέκταση Δικτύου (planning)
Θέματα:

 • Planning δικτύου λαμβάνοντας την πρόβλεψη/λειτουργία Φ/β
 • Μεθοδολογία αξιολόγησης επενδύσεων με βάση τους δείκτες KPI της EEGI: Εφαρμογή σε δίκτυα ηλεκτρονικών μετρητών στην Ελλάδα (Υπεύθυνος: Α.Δημέας)
 • Planning σε δίκτυα διανομής: Μεθοδολογίες και εφαρμογή στην Ρόδο.
Αγορές Ενέργειας και Επικουρικές Υπηρεσίες
 • Η χρήση αιολικής ενέργειας για παροχή επικουρικών υπηρεσιών (στήριξη συχνότητας τάσης) (2 άτομα – Υπεύθυνος: Π.Μουτής)
 • Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών από Φ/Β στη Μέση Τάση (Υπεύθυνος: Π.Μουτής)
 • Μικροδίκτυα και διακριτή τιμολόγηση βάση των ελαστικοτήτων ζήτησης ή εισοδήματος καταναλωτών (Υπεύθυνος: Α.Αναστασιάδης)
 • Εφαρμογή εκτίμησης ρίσκου σε χαρτοφυλάκια ενέργειας- ελληνική αγορά δημοπρασιών ενέργειας-διαχείριση διασυνδέσεων (Υπεύθυνος: Α.Αναστασιάδης)
Smart Homes
Θέματα:

 • Έλεγχος του Συστήματος μέσω Ευέλικτων Φορτίων (DSM) (Υπεύθυνοι  Α. Δημέας, Τζ. Ασημακοπούλου)
 • DSM for distribution (Υπεύθυνοι  Α. Δημέας, Δ. Κουκουλά)
 • Μοντελοποίηση λειτουργίας ηλεκτρονικού Μετρητή   (Χρειάζεται Γνώση Java ή C#- Υπεύθυνος  Δ. Κουκουλά)
 • Λειτουργία Ελεγκτών φορτίου σε πραγματικούς καταναλωτές: Σενάριο με παρακολούθηση παραγωγής Α/Π-ΦΒ (Χρειάζεται Γνώση Java- Υπεύθυνος  Α. Δημέας, Γ. Μεσσήνης)
 • Προγραμματισμός οικιακών φορτίων σε πραγματικό χρόνο μέσω επικοινωνίας με smart meters (Υπεύθυνος  Δ. Κουκουλά)
 • Smart meters σε μία γειτονιά, διαχείριση ευέλικτων φορτίων για παρακολούθηση των διακυμάνσεων τοπικής παραγωγής   (Υπεύθυνος  Δ. Κουκουλά)
Διεσπαρμένη Παραγωγή
 • Παράλληλη σύνδεση και λειτουργία δύο μικροδικτύων (Υπεύθυνος  Γιώργος Μεσσήνης)
 • Εφαρμογή πιθανοτικής ροής φορτίου σε ΣΗΕ με αυξημένη διείσδυση μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής- σύγκριση όλων των μεθόδων (γραμμικοποίηση-πολυγραμμικοποίηση, μέθοδος εκτίμησης σημείου, MONTE CARLO, Fuzzy analysis,Gram Charlier,Cornish Fischer κλπ) (Υπεύθυνος  Ανέστης Αναστασιάδης)
 • Εφαρμογή της Μικρο-τριπαραγωγής σε δίκτυα χαμηλής τάσης (DER-CAM, GAMS) (Υπεύθυνος  Ανέστης Αναστασιάδης)
 • Επίδραση των επιπέδων διείσδυσης ΑΠΕ στο κόστος των δικτύων
 • Ποσοτικοποίηση των πλεονεκτημάτων από τη διείσδυση των μονάδων διεσπαρμένης παραγωγής- Εφαρμογή για το δίκτυο της Ελλάδας, Τρέχουσα και μελλοντική κατάσταση, κατανομή των οικονομικών κερδών (οφέλη για τον διαχειριστή του δικτύου, τον παραγωγό, τον καταναλωτή και την κοινωνία) (Υπεύθυνος  Ανέστης Αναστασιάδης)
Γενικά Θέματα

Γενικά:                *όπου δεν υπάρχει link, θα χρειαστεί να αναζητήσετε το αντίστοιχο υλικό στον παγκόσμιο ιστό.

– Νόμος 3851/2010 – Οδηγία 2009/28/ΕΚ

– Απόφαση ΥΠΕΚΑ, Επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος, Α.Υ./Φ1/οικ.19598

– ΥΠΕΚΑ, Κατάσταση αδειοδοτικής εξέλιξης έργων ΑΠΕ

– ECOFYS, Financing Renewable Energy in the European Market, Final Report, January 2011

– McKinsey, Greenhouse gas abatement potential in Greece, Summary Report, January 2012

– Ernst & Young, Renewable Energy Country Attractiveness Indices

– Directorate General for Energy, Energy Baseline Report – Trends to 2030, Update 2009

– www.ypeka.gr

– www.rae.gr/old/SUB2/2_4.htm

Θέματα:

 • Εντροπία και ελεγξιμότητα συστήματος (Entropy – Controllability)
 • Εφαρμογές θεωρίας σύνθετων συστημάτων ( complex systems) σε θέματα διαχείρισης δικτύου (Υπεύθυνος  Α. Δημέας)
 • Μοντελοποίηση μπαταριών (Υπεύθυνος  Εριέττα Ζουντουρίδου)
 • Εκτίμηση κατάστασης/ Επίβλεψη σε δίκτυα διανομής (μέσω δεδομένων από smart meters) (Υπεύθυνοι  Α. Δημέας, Δ. Κουκουλά)
 • Επίδραση υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ στην οικονομική λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υπεύθυνος Τζ. Ασημακοπούλου)
 • Αξιολόγηση επενδύσεων σε ΑΠΕ – διερεύνηση παραμέτρων που επηρεάζουν τις σχετικές επενδύσεις (Υπεύθυνος Τζ. Ασημακοπούλου)