Τρέχοντα

ERIGrid https://erigrid.eu
CROSSBOW 01/11/2017 to 31/10/2021 http://crossbowproject.eu/
WiseGRID
01/11/2016 to 30/06/2019 https://www.wisegrid.eu/
GriDSOL 01/10/2016 to 31/09/2019 http://www.gridsolproject.eu/
Shar-Q  01/11/2016 to 30/10/2019 http://www.sharqproject.eu/
TESTBED  01/2017 to 12/2019 https://www.testbed-rise.com/

Ολοκληρωμένα

Τα υπογραμμισμένα projects ολοκηρώθηκαν υπό το συντονισμό του ΕΜΠ:

Cotevos 01/09/2013 – 01/03/2015 http://cotevos.eu/
SmartKey 01/11/2012 – 30/04/2015 http://smartkey.eu/
FastInCharge
01/10/2012 – 30/09/2015 http://www.fastincharge.eu/
BEAMS 01/10/2011 – 31/03/2014 http://ict-beams.eu/
DERri 01/09/2009 – 31/08/2013 http://www.der-ri.net/
MERGE 01/10/2010 – 31/12/2011 http://www.ev-merge.eu/
IRENE 01/09/2008 – 31/08/2012 http://www.irene-40.eu/
SMART-house  01/09/2008 – 28/02/2011 http://www.smarthouse-smartgrid.eu/
SEESGEN-ICT 01/05/2009 – 31/05/2011 http://seesgen-ict.rse-web.it/
SafeWind 01/09/2008 – 31/08/2012 http://www.safewind.eu/index.php
Anemos Plus 01/01/2008 – 30/06/2011 http://www.anemos-plus.eu/
INTEGRAL 01/11/2007 – 28/02/2011 http://www.integraldc.eu
TEMPUS-JADES 01/09/2007 – 31/08/2009
STORIES 01/11/2007 http://www.storiesproject.eu/
DISTRES   01/01/2007 – 31/12/2009 http://www.distres.eu/
MORE MICROGRIDS  01/01/2006 – 31/12/2009 http://www.microgrids.eu/
RISE 01/12/2004 – 30/11/2007
DER-Lab 01/12/2005 – 31/10/2011 http://www.der-lab.net/
VPBC-RES 01/01/2005 – 31/12/2007 http://www.vbpc-res.org
EU-DEEP  01/01/2004 – 30/06/2009 http://www.eudeep.com
IRED 2004 – 2008 http://www.ired-cluster.org/
TEMPUS-CEFES 01/09/2004 – 31/08/2007 http://www.cefes.untz.ba/ `
MICROGRIDS 01/01/2003 – 31/12/2005 http://www.microgrids.eu/
MORE CARE 01/03/2000 – 28/02/2003 http://www-cenerg.cma.fr/more-care/
CARE 01/02/1997 – 31/07/1999
RESPIRE 01/03/2003 – 28/02/2006 http://www.respire-project.org
ANEMOS 01/10/2002 – 30/09/2006 http://www.anemos-project.eu
DISPOWER 01/01/2001 – 31/12/2005 http://www.dispower.org